Publications

  2024

 1. Healable and conductive sulfur iodide for solid-state Li–S batteries
  Jianbin Zhou, Manas Likhit Holekevi Chandrappa, Sha Tan, Shen Wang, Chaoshan Wu, Howie Nguyen, Canhui Wang, Haodong Liu, Sicen Yu, Quin R. S. Miller, Gayea Hyun, John Holoubek, Junghwa Hong, Yuxuan Xiao, Charles Soulen, Zheng Fan, Eric E. Fullerton, Christopher J. Brooks, Chao Wang, Raphaële J. Clément, Yan Yao, Enyuan Hu, Shyue Ping Ong*, Ping Liu*, Nature, 2024. [DOI] [PDF]
 2. Predicting Ionic Conductivity of Solid-State Battery Cathodes Using Machine Learning
  Mai Le, Hieu Le, Lihong Zhao, Xuqing Wu, Jiefu Chen, and Yan Yao, 2024 USNC-URSI National Radio Science Meeting, 2024. [DOI] [PDF]
 3. Engineering a zinc anode interphasial chemistry for acidic, alkaline and non-aqueous electrolytes
  Lin Ma*, Travis P. Pollard, Marshall A. Schroeder*, Chao Luo, Ye Zhang, Glenn Pastel, Longsheng Cao, Jiaxun Zhang, Vadim Shipitsyn, Yan Yao, Chunsheng Wang, Oleg Borodin* and Kang Xu*, Energy & Environmental Science, 2024. [DOI] [PDF]
 4. Accelerating Elastic Property Prediction in Fe-C Alloys through Coupling of Molecular Dynamics and Machine Learning
  Sandesh Risal, Navdeep Singh*, Yan Yao, Li Sun, Samprash Risal, and Weihang Zhu*, Materials, 2024, 17, 601. [DOI] [PDF]
 5. Realizing horizontal magnesium platelet deposition and suppressed surface passivation for high-performance magnesium metal batteries
  Gaoliang Yang, Yuanjian Li, Jianbiao Wang, Yanwei Lum, Carina Yi Jing Lim, Man-Fai Ng, Chang Zhang, Zhi Chang, Zhonghan Zhang, Albertus D. Handoko, Tanmay Ghosh, Shuzhou Li, Zdenek Sofer, Wei Liu, Yan Yao* and Zhi Wei Seh*, Energy & Environmental Science, 2024, 17, 1141-1152. [DOI] [PDF]
 6. 2023

 7. A stable atmospheric-pressure plasma for extreme-temperature synthesis
  Hua Xie, Ning Liu, Qian Zhang, Hongtao Zhong, Liqun Guo, Xinpeng Zhao, Daozheng Li, Shufeng Liu, Zhennan Huang, Aditya Dilip Lele, Alexandra H. Brozena, Xizheng Wang, Keqi Song, Sophia Chen, Yan Yao, Miaofang Chi, Wei Xiong, Jiancun Rao, Minhua Zhao, Mikhail N. Shneider, Jian Luo, Ji-Cheng Zhao*, Yiguang Ju*, Liangbing Hu*, Nature, 2023, 623, 964-971. [DOI] [PDF]
 8. Hierarchical Interconnected NiMoN with Large Specific Surface Area and High Mechanical Strength for Efficient and Stable Alkaline Water/Seawater Hydrogen Evolution
  Minghui Ning, Yu Wang, Libo Wu, Lun Yang, Zhaoyang Chen, Shaowei Song, Yan Yao, Jiming Bao, Shuo Chen*, Zhifeng Ren*, Nano-Micro Letters, 2023, 15, 157. [DOI] [PDF]
 9. Organic electrode materials and engineering for electrochemical energy storage
  Alexandru Vlad*, Jun Chen*, and Yan Yao*, Batteries & Supercaps, 2023, 6, e202300090. [DOI] [PDF]
 10. Impact of fabrication methods on binder distribution and charge transport in composite cathodes of all-solid-state batteries
  Benjamin Emley, Chaoshan Wu, Lihong Zhao, Qing Ai, Yanliang Liang, Zhaoyang Chen, Liqun Guo, Tanguy Teerlier, Jun Lou, Zheng Fan*, and Yan Yao*, Materials Future, 2023, 2, 045102. (Focus Issue on Solid State Batteries) [DOI] [PDF]
 11. Interfacial instabilities in halide-based solid-state batteries
  Liqun Guo, Jie Zheng, Lihong Zhao*, Yan Yao*, MRS Bulletin, 2023, 48, 1247–1256. [DOI] [PDF]
 12. Organic molecular crystal structure prediction using density functional tight binding (DFTB) method
  Maureen Kitheka, Jing Yan, Yan Yao, Puja Goyal*, PCCP, under review. [DOI]
 13. Suppressing shuttle effect with a size-selective covalent organic framework based bilayer membrane
  Alae Eddine Lakraychi, Erin S. Picton, Yanliang Liang, Devin Shaffer*, Yan Yao*, ACS Energy Lett, 2023, 5032-5040. [DOI] [PDF]
 14. Taming metal-solid electrolyte interface instability via metal strain hardening
  Lihong Zhao, Wei Li, Chaoshan Wu, Qing Ai, Liqun Guo, Zhaoyang Chen, Jie Zheng, Matthew Anderson, Hua Guo, Jun Lou, Yanliang Liang, Zheng Fan, Juner Zhu, Yan Yao*, Advanced Energy Materials, 2023, 2300679. [DOI] [PDF]
 15. Dispersed nickel phthalocyanine molecules on carbon nanotubes as cathode catalysts for Li-CO2 batteries
  Hongzhi Zheng, Huan Li, Zisheng Zhang, Xiaojun Wang, Benjamin Emley, Ye Zhang, Hua Zhou, Yan Yao* and Yongye Liang*, Small, 2023, 2302768. [DOI] [PDF]
 16. Quality analysis of battery degradation models with real battery aging experiment data
  Cunzhi Zhao, Xingpeng Li, Yan Yao, 2023 IEEE Texas Power and Energy Conference (TPEC), 2023, 10.1109/TPEC56611.2023.10078599. [DOI] [PDF]
 17. Silver-carbon interlayers in anode-free solid-state lithium metal batteries: Current development, interfacial issues, and instability challenges
  Samprash Risal, Chaoshan Wu, Fei Wang, Sandesh Risal, Francisco C. Robles Hernandez, Weihang Zhu, Yan Yao*, and Zheng Fan*, Carbon, 2023, 213, 118225. [DOI] [PDF]
 18. Designing organic pseudocapacitors through molecular hybridization
  Alae Eddine Lakraychi, Yan Yao*, Joule, 2023, 7, 858-860. [DOI] [PDF]
 19. Understanding the chemomechanical function of silver-carbon interlayer in sheet-type all-solid-state lithium-metal batteries
  Chaoshan Wu*, Benjamin Emley*, Lihong Zhao, Yanliang Liang, Qing Ai, Zhaoyang Chen, Francisco C Robles Hernández, Fei Wang, Samprash Risal, Hua Guo, Jun Lou, Yan Yao*, Zheng Fan*, Nano Lett., 2023, 23, 4415-4422. [DOI] [PDF]
 20. Cyclotetrabenzil derivatives for electrochemical lithium-ion storage
  Jianing Meng*, Alexandra Robles*, Jacobo Jalife Said*, Wen Ren*, Ye Zhang, Lihong Zhao, Yaniang Liang*, Judy Wu*, Ognjen Miljanić*, Yan Yao*, Angewandte Chemie, 2023, e202300892. [DOI] [PDF]
 21. Development of RF-MEAM interatomic potential for Fe-C system to study
  temperature dependent elastic properties

  Sandesh Risal, Navdeep Singh*, Andrew Ian Duff, Yan Yao, Li Sun, Samprash Risal, Weihang Zhu*, Materials, 2023, 16, 3779. [DOI] [PDF]
 22. Imaging solid-electrolyte-interphase dynamics using in-operando reflection interference microscopy
  Guangxia Feng, Hao Jia, Yaping Shi, Xu Yang, Ye Zhang, Chaojie Yang, Kang Xu*, Yan Yao*, Wu Xu*, Xiaonan Shan*, Nature Nanotechnology, 2023, doi.org/10.1038/s41565-023-01316-3. [DOI] [PDF]
 23. High-spatial-resolution quantitative chemo-mechanical mapping of organic composite cathodes for sulfide-based solid-state batteries
  Qing Ai, Zhaoyang Chen, Boyu Zhang, Fan Wang, Tianshu Zhai, Yifeng Liu, Yifan Zhu, Tanguy Terlier, Qiyi Fang, Yanliang Liang, Lihong Zhao, Chaoshan Wu, Hua Guo*, Zheng Fan, Ming Tang, Yan Yao*, Jun Lou*, ACS Energy Letters, 2023, 8, 1107-1113. [DOI] [PDF]
 24. Suppressing phase disproportionation in quasi-2D perovskite light-emitting diodes
  Kang Wang, Zih-Yu Lin, Zihan Zhang, Linrui Jin, Ke Ma, Aidan H. Coffey, Harindi R. Atapattu, Yao Gao, Jee Yung Park, Zitang Wei, Blake P. Finkenauer, Chenhui Zhu, Xiangeng Meng, Sarah N. Chowdhury, Zhaoyang Chen, Tanguy Terlier, Thi-Hoai Do, Yan Yao, Kenneth R. Graham, Alexandra Boltasseva, Tzung-Fang Guo, Libai Huang, Hanwei Gao, Brett M. Savoie, Letian Dou*, Nature Communications, 2023, 14: 397. [DOI] [PDF]
 25. 2022

 26. Editorial overview: Energy storage: Rechargeable batteries (2022) beyond organic electrolytes
  Jang Wook Choi*, Yan Yao* Current Opinion in Electrochemistry, 2022, 36, 101157 [DOI] [PDF]
 27. A cellulose-derived supramolecule for fast ion transport
  Qi Dong, Xin Zhang, Ji Qian, Shuaiming He, Yimin Mao, Alexandra H. Brozena, Ye Zhang, Travis P. Pollard, Oleg A. Borodin, Yanbin Wang, Bhargav Sai Chava, Siddhartha Das, Peter Zavalij, Carlo U. Segre, Dongyang Zhu, Lin Xu, Yanliang Liang, Yan Yao, Robert M. Briber, Tian Li*, Liangbing Hu*, Science Advances, 2022, 8, eadd2031; DOI: 10.1126/sciadv.add2031 [DOI] [PDF]
 28. Designing modern aqueous batteries
  Yanliang Liang, Yan Yao*, Nature Review Materials, 2022, https://doi.org/10.1038/s41578-022-00511-3 [DOI] [PDF] Nature Reviews Materials Journal Cover
 29. Development of cathode materials for rechargeable magnesium batteries: from intercalation to enolization
  Hui Dong, Yan Yao*, Encyclopedia of Nanomaterials: Reference Module in Materials Science and Materials Engineering, 2022, doi:10.1016/B978-0-12-822425-0.00087-7. [PDF]
 30. A sustainable chitosan-zinc electrolyte for high-rate zinc metal batteries
  Meiling Wu, Ye Zhang, Chunpeng Yang, Min Hong, Mingjin Cui, Bryan C. Clifford, Shuaiming He, Shuangshuang Jing, Yan Yao*, and Liangbing Hu*, Matter, 2022, 5, 3402-3416. [DOI] [PDF]
 31. Ultrahigh energy density Li-organic primary batteries
  Zhaoyang Chen, Yan Yao*, Energy & Environmental Materials, 2022, 5, 1010-1011. [DOI] [PDF]
 32. Recent progress of artificial interfacial layers in aqueous Zn metal batteries
  Peixun Xiong, Ye Zhang, Jingran Zhang, Sang Ha Baek, Lingxing Zeng, Yan Yao, Ho Seok Park*, Energy Chem, 2022, 4, 100076. [DOI] [PDF]
 33. An electrochemically stable homogeneous glassy electrolyte formed at room temperature for all-solid-state sodium batteries
  Xiaowei Chi, Ye Zhang, Fang Hao, Steven Kmiec, Hui Dong, Rong Xu, Kejie Zhao, Qing Ai, Tanguy Terlier, Liang Wang, Lihong Zhao, Liqun Guo, Jun Lou, Huolin L. Xin, Steve W. Martin*, Yan Yao*, Nature Communications, 2022, 13, 2854. [DOI] [PDF]
 34. Electrochemical swelling induced high material utilization of porous polymers in magnesium electrolytes
  Xiaojun Wang, Hui Dong, Alae Eddine Lakraychi, Ye Zhang, Xu Yang, Hongzhi Zheng, Xinpeng Han, Xiaonan Shan, Chuanxin He*, and Yan Yao*, Materials Today, 2022, 55, 29-36. [DOI] [PDF]
 35. Efficient alkaline water/seawater hydrogen evolution by a nanorod-nanoparticle-structured Ni-MoN catalyst with fast water-dissociation kinetics
  Libo Wu, Fanghao Zhang, Shaowei Song, Minghui Ning, Qing Zhu, Jianqing Zhou, Guanhui Gao, Zhaoyang Chen, Qiancheng Zhou, Xinxin Xing, Tian Tong, Yan Yao, Jiming Bao, Luo Yu*, Shuo Chen*, Zhifeng Ren*, Advanced Materials, 2022, 34, 2201774. [DOI] [PDF]
 36. Effect of electrolyte anions on the cycle life of a polymer electrode in aqueous batteries
  Ye Zhang, Lihong Zhao, Yanliang Liang, Xiaojun Wang, Yan Yao*, eScience, 2022, 2, 110-115. [DOI] [PDF]
 37. Density functional tight-binding method for redox, protonation and electronic properties of quinones
  Maureen Kitheka, Morgan Redington, Jibo Zhang, Yan Yao, Puja Goyal*, Physical Chemistry Chemical Physics, 2022, 24, 6742-6756. [DOI] [PDF]
 38. 2021

 39. Roadmap of solid-state lithium-organic batteries towards 500 Wh kg−1
  Lihong Zhao, Alae Eddine Lakraychi, Zhaoyang Chen, Yanliang Liang, Yan Yao*, ACS Energy Letters, 2021, 6, 3287-3306. [DOI] [PDF]
 40. Separator effect on zinc electrodeposition behavior and its implication for zinc battery lifetime
  Ye Zhang, Guang Yang, Michelle L. Lehmann, Chaoshan Wu, Lihong Zhao, Tomonori Saito, Yanliang Liang,* Jagjit Nanda,* and Yan Yao*, Nano Lett., 2021, 21, 10446-10452. [DOI] [PDF]
 41. Natural organic matter adsorption conditions influence photocatalytic reaction pathways of phosphate-treated titanium dioxide nanoparticles
  Riya A. Mathew, Gang Wu, Ye Zhang, Sheyda Shakiba, Yan Yao, Ah-Lim Tsai and Stacey M. Louie*, Environ. Sci.: Nano, 2021, doi.org/10.1039/D1EN00433F. [DOI] [PDF]
 42. Microstructure engineering of solid-state composite cathode via solvent-assisted processing
  Jibo Zhang, Zhaoyang Chen, Qing Ai, Tanguy Terlier, Fang Hao, Yanliang Liang, Hua Guo, Jun Lou, Yan Yao*, Joule, 2021, doi.org/10.1016/j.joule.2021.05.017. [DOI] [PDF]
 43. Current status and future directions of all-solid-state batteries with lithium metal anodes, sulfide electrolytes, and layered ternary oxide cathodes
  Chaoshan Wu, Jiatao Lou, Jun Zhang, Zhaoyang Chen, Akshay Kakar, Benjamin Emley, Qing Ai, Hua Guo, Yanliang Liang, Jun Lou, Yan Yao*, Zheng Fan*, Nano Energy, 2021, 106081. [DOI] [PDF]
 44. Visualizing highly selective electrochemical CO2 reduction on a molecularly dispersed catalyst
  Kui Li, Weitian Zheng, Hongzhi Zheng, Xiaojun Wang, Zhiqiang Xie, Lei Ding, Shule Yu, Yan Yao*, Fengyuan Zhang*, Materials Today Physics, 2021, 19, 100427. [DOI] [PDF]
 45. On the quality of tape-cast thin films of sulfide electrolytes for solid-state batteries
  Benjamin Emley, Yanliang Liang*, Rui Chen, Chaoshan Wu, Miao Pan, Zheng Fan, Yan Yao*, Materials Today Physics, 2021, 18, 100397. [DOI] [PDF]
 46. High-energy all-solid-state organic–lithium batteries based on ceramic electrolytes
  Fang Hao, Yanliang Liang, Ye Zhang, Zhaoyang Chen, Jibo Zhang, Qing Ai, Hua Guo, Zheng Fan, Jun Lou, Yan Yao*, ACS Energy Letters, 2021, 6, 201-2017. [DOI] [PDF]
 47. Dendrite-free lithium based on lesson learned from lithium and magnesium electrodeposition morphology simulations
  Zhe Liu, Yunsong Li,Yanzhou Ji, Qinglin Zhang, Xingcheng Xiao, Yan Yao, Long-Qing Chen*, Yue Qi*, Cell Reports Physical Science, 2021, 2, 100294. [DOI] [PDF]
 48. 2020

 49. High-power Mg batteries enabled by heterogeneous enolization redox chemistry and weakly coordinating electrolytes
  Hui Dong, Oscar Tutusaus, Yanliang Liang, Ye Zhang Zachary Lebens-Higgins, Wanli Yang, Rana Mohtadi*, Yan Yao*, Nature Energy, 2020, 5, 1043-1050. DOI: 10.1038/s41560-020-00734-0. [DOI] [PDF]
 50. Semi-hollow core-shell nanoparticles with porous SiO2 shells encapsulating elemental sulfur for lithium-sulfur batteries
  Tingting Liu, Ye Zhang, Chien-Hung Li, Maria D. Marquez, Hung-Vu Tran, Francisco C. Robles Hernández, Yan Yao,* T. Randall Lee*, ACS Applied Materials & Interfaces, 2020, 12, 47368–47376. https://doi.org/10.1021/acsami.0c10341. [DOI] [PDF]
 51. CO2 to formic acid using Cu-Sn on laser-induced graphene
  Muqing Ren, Hongzhi Zheng, Jincheng Lei, Jibo Zhang, Xiaojun Wang, Boris I. Yakobson*, Yan Yao*, James M. Tour*, ACS Applied Materials & Interfaces, 2020, https://doi.org/10.1021/acsami.0c08964. [PDF]
 52. Accelerated modeling of lithium diffusion in solid state electrolytes using artificial neural networks
  Karun K. Rao, Yan Yao, Lars C. Grabow*, Advanced Theory and Simulations, 2020, https://doi.org/10.1002/adts.202000097. [DOI] [PDF]
 53. Current status and future directions of multivalent-ion batteries
  Yanliang Liang, Hui Dong, Doron Aurbach*, Yan Yao*, Nature Energy, 2020, https://doi.org/10.1038/s41560-020-0655-0. [DOI] [PDF]
 54. Improved mechanical durability of high performance OPVs using semi-interpenetrating networks
  Zhiqi Hu, Changxu Sun, Jinhan Lin, Joshua Jackson, Tanguy Terlier, Damilola Owolabi, Hao Mei, Yilin Li, Yafei Wang, Siraj Sidhik, Fang Hao, Yan Yao, Aditya D. Mohite, Rafael Verduzco*, Advanced Optical Materials, 2020, 8, 20200516. [DOI] [PDF]
 55. Spontaneous Formation of 2D/3D Heterostructures on the Edges of 2D Ruddlesden–Popper Hybrid Perovskite Crystals
  Zhaojun Qin, Shenyu Dai, Chalapathi Charan Gajjela, Chong Wang, Viktor G. Hadjiev, Guang Yang, Jiabing Li, Xin Zhong, Zhongjia Tang, Yan Yao, Arnold M. Guloy, Rohith Reddy, David Mayerich, Liangzi Deng, Qingkai Yu, Guoying Feng, Hector A. Calderon, Francisco C. Robles Hernandez, Zhiming M. Wang*, and Jiming Bao*, Chemistry of Materials, 2020, https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.0c00419. [DOI] [PDF]
 56. Charge storage mechanism of a quinone polymer electrode for zinc-ion batteries
  Ye Zhang, Yanliang Liang, Hui Dong, Xiaojun Wang, Yan Yao*, Journal of The Electrochemical Society 2020 167, 070558. [DOI] [PDF]
 57. Opportunities and Challenges for Organic Electrodes in Electrochemical Energy Storage
  Philippe Poizot*, Joël Gaubicher, Stéven Renault, Lionel Dubois, Yanliang Liang, Yan Yao, Chemical Reviews 2020, DOI://doi.org/10.1021/acs.chemrev.9b00482. [DOI] [PDF]
 58. A quinone anode for lithium ion batteries in mild aqueous electrolytes
  Yan Jing, Yanliang Liang, Saman Gheytani, Yan Yao*, ChemSusChem 2020, 13, 2250-2255. (“Special Issue on Organic Batteries”) [DOI] [PDF]
 59. Controlling porosity of anode support in tubular solid oxide fuel cells by freeze casting
  Benjamin Emley, Dhruba Panthi, Yanhai Du, Yan Yao*, Journal of Electrochemical Energy Conversion and Storage 2020, 17, 041106 [DOI][PDF] (Special issue of “2020 Emerging Investigators in Electrochemical Energy Conversion and Storage”)
 60. Quasi-solid-state Li-O2 batteries with laser-induced graphene cathode catalysts
  Muring Ren, Jibo Zhang, Chenhao Zhang, Michael Stanford, Yieu Chyan, Yan Yao*, James Tour*, ACS Applied Energy Materials 2020, 3, 1702-1709. [DOI] [PDF]
 61. 2019

 62. Chemically inert covalently networked all-solid polymer electrolytes for lithium metal batteries
  Yi Shi, Yang Chen, Yanliang Liang, Hui Dong, Mengying Yuan, Wenyue Ding, Haleh Ardebili, Megan L. Robertson, Xiaoli Cui, and Yan Yao*, J. Mater. Chem. A 2019, 7, 19691-19695. [DOI] [PDF]
 63. In situ observations of interfacial evolutions in solid-state lithium battery with sulfide-based solid electrolyte
  Akshay Kakar, Fang Hao, Yanliang Liang, Yan Yao*, Zheng Fan* IEEE NANO 2019, DOI: 10.1109/NANO46743.2019.8993686. [DOI] [PDF]
 64. In situ electron microscopy investigation of sodiation of titanium disulfide nanoflakes
  Xiuzhen Wang, Zhenpeng Yao, Sooyeon Hwang, Ying Pan, Hui Dong, Maosen Fu, Na Li, Ke Sun, Hong Gan, Yan Yao, Alán Aspuru-Guzik, Qingyu Xu*, Dong Su*, ACS Nano 2019, 13, 9421-9430 [DOI]
 65. A high-performance oxygen evolution catalyst in neutral-pH for sunlight-driven CO2 reduction
  Liqin Zhou, Chen Ling,* Hui Zhou, Xiang Wang, Joseph Liao, Gunugunuri K. Reddy,Liangzi Deng, Torin C. Peck, Ruigang Zhang, M. Stanley Whittingham, Chongmin Wang, Ching-Wu Chu, Yan Yao and Hongfei Jia, Nature Comm. 2019, 10, 4081. [DOI]
 66. A high-energy quinone-based all-solid-state sodium metal battery
  Xiaowei Chi, Fang Hao, Jibo Zhang, Xiangwei Wu, Ye Zhang, Zhaoyin Wen*, and Yan Yao*, Nano Energy 2019, 62, 718-724. [DOI]
 67. Expanded lithiation of titanium disulfide: reaction kinetics of multi-step conversion reaction
  Maosen Fu, Zhenpeng Yao, Xiao Ma, Hui Dong, Ke Sun, Sooyeon Hwang, Enyuan Hu, HongGan, Yan Yao, Eric A. Stach, Chris Wolverton, Dong Su, Nano Energy 2019, 63, 103882. [DOI]
 68. Advanced materials for zinc-based flow battery: development and challenges
  Zhizhang Yuan, Yanbin Yin, Congxin Xie, Huamin Zhang, Yan Yao and Xianfeng Li*, Advanced Materials 2019, 31, 1902025. [DOI] [PDF]
 69. Extrinsic green photoluminescence from the edges of two-dimensional cesium lead halides
  Yanan Wang, Chong Wang, Xinghua Su, Viktor G. Hadjiev, Shengyu Dai, Zhaojun Qin, Hector A Calderon Benavides, Yizhou Ni, Qiang Li, Jie Jian, Md Kamrul Alam, Haiyan Wang, Francisco C. Robles-Hernandez, Yan Yao, Shuo Chen, Qingkai Yu, Guoying Feng, Zhiming Wang*, Jiming Bao*, Advanced Materials 2019, 31, 1902492. [DOI] [PDF]
 70. Investigating the structure of Na2S + P2S5 glassy electrolytes and its impact on Na+ ionic conductivity through Ab Initio molecular dynamics
  Aniruddha M. Dive, Ye Zhang, Yan Yao, Steve Martin, Soumik Banerjee*, Solid State Ionics 2019, 338, 177-184. [DOI] [PDF]
 71. Taming active material-solid electrolyte interfaces with organic cathode for all-solid-state batteries
  Fang Hao, Xiaowei Chi, Yanliang Liang, Ye Zhang, Rong Xu, Hua Guo, Tanguy Terlier, Hui Dong, Kejie Zhao, Jun Lou, and Yan Yao*, Joule 2019, 3, 1349-1359. [DOI] [PDF]
 72. Hyperbranched PEO-based hyperstar solid polymer electrolytes with simultaneous improvement of ion transport and mechanical strength
  Yang Chen, Yi Shi, Yanliang Liang, Hui Dong, Fang Hao, Audrey Wang, Yuxiang Zhu, Xiaoli Cui, Yan Yao*, ACS Applied Energy Materials 2019, 2, 1608-1615. [DOI] [PDF]
 73. Stabilizing the interface between sodium metal anode and sulfide-based solid-state electrolyte with an electron-blocking interlayer
  Pu Hu, Ye Zhang, Xiaowei Chi, Karun Kumar Rao, Fang Hao, Hui Dong, Fangmin Guo, Yang Ren, Lars C. Grabow, Yan Yao*, ACS Applied Materials & Interfaces 2019, 11, 9672-9678. [DOI] [PDF]
 74. Stable three-dimensional metal hydride anodes for solid-state lithium storage
  Fangjie Mo, Xiaowei Chi, Sangpu Yang, Feilong Wu, Yun Song, Dalin Sun, Yan Yao*, Fang Fang*, Energy Storage Materials 2019, 18, 423-428. [DOI] [PDF]
 75. High performance printable perovskite solar cells based on Cs0.1FA0.9PbI3 in mesoporous scaffolds
  Xiaomeng Hou, Mi Xu, Changheng Tong, Wenxian Ji, Zhengyang Fu, Zhining Wan, Fang Hao, Yue Ming, Shuang Liu, Yue Hu, Hongwei Han, Yaoguang Rong*, Yan Yao*, Journal of Power Sources 2019, 415, 105-111.[DOI] [PDF]
 76. Halfway through
  Yanliang Liang, Yan Yao*, Nature Energy 2019, 4, 10-11. [DOI] [PDF]
 77. Directing Mg-storage chemistry in organic polymers towards high-energy Mg batteries
  Hui Dong, Yanliang Liang*, Oscar Tutusaus, Rana Mohtadi, Ye Zhang, Fang Hao, Yan Yao*, Joule 2019, 3, 782-793. [DOI] [PDF] [Front Cover]
 78. 2018

 79. Nickel-iron bimetallic diselenides with enhanced kinetics for high-capacity and long-life magnesium batteries
  Limin Zhou, Fangyu Xiong, Shuangshuang Tan, Qinyou An, Zhaoyang Wang, Wei Yang, Zhanliang Tao, Yan Yao*, Jun Chen, Liqiang Mai*, Nano Energy 2018, 54, 360-366. [DOI] [PDF]
 80. Architectural design and fabrication approaches for solid-state batteries
  Fang Hao, Fudong Han, Yanliang Liang, Chunsheng Wang, and Yan Yao, MRS Bulletin 2018, 43, 775-781. [DOI] [PDF] (Special Issue on “Frontiers of Solid-state Batteries”)
 81. Positioning organic electrode materials in the battery landscape
  Yanliang Liang, Yan Yao*, Joule 2018, 2, 1690-1706. [DOI] [PDF]
 82. Electrolyte dictated materials design for beyond lithium ion batteries
  Xiaowei Chi, Yanliang Liang, Yan Yao*, Proc. SPIE 10663, Energy Harvesting and Storage: Materials, Devices, and Applications VIII 2018, 106630H. [DOI] [PDF]
 83. Tailored organic electrode material compatible with sulfide electrolyte for stable all-solid-state sodium batteries
  Xiaowei Chi, Yanliang Liang, Fang Hao, Ye Zhang, Justin Whiteley, Hui Dong, Pu Hu, Sehee Lee, Yan Yao*, Angewandte Chemie 2018, 130, 2660-2264. [DOI] [PDF] [Front Cover]
 84. Advanced materials and systems for electrochemical energy storage (EMRS/B 2017): foreword
  Alexandru Vlad*, Stefano Passerini, Yan Yao, Yang-Kook Sun, Electrochimica Acta 2018, 271, 146-149. [PDF]
 85. Bi2Se3/C nanocomposite as a new sodium-ion battery anode material
  Lixin Xie, Ze Yang, Jingying Sun, Haiqing Zhou, Xiaowei Chi, Hailong Chen, Andy X. Li, Yan Yao, Shuo Chen*, Nano-Micro Letters 2018, 10: 50. [DOI] [PDF]
 86. 2017

 87. Universal quinone electrodes for long cycle life aqueous rechargeable batteries
  Yanliang Liang, Yan Jing, Saman Gheytani, Kuan-Yi Lee, Ping Liu, Antonio Facchetti*, Yan Yao*, Nature Materials 2017, 16, 841-848, doi:10.1038/nmat4919. [PDF]
 88. Fast kinetics of magnesium monochloride cations in interlayer-expanded titanium disulfide for magnesium rechargeable batteries
  Hyun Deog Yoo, Yanliang Liang, Hui Dong, Junhao Lin, Hua Wang, Yisheng Liu, Lu Ma, Tianpin Wu, Yifei Li, Qiang Ru, Yan Jing, Qinyou An, Wu Zhou, Jinghua Guo, Jun Lu, Sokrates T. Pantelides, Xiaofeng Qian & Yan Yao*, Nature Communications 2017, 8: 339. [PDF]
 89. An aqueous Ca-ion battery
  Saman Gheytani, Yanliang Liang, Feilong Wu, Yan Jing, Hui Dong, Karun K. Rao, Xiaowei Chi, Fang Fang*, Yan Yao*, Advanced Science 2017, 1700465. [PDF]
 90. Synthesis and photoluminescence properties of 2D phenethylammonium lead bromide perovskite nanocrystals
  Rui Guo, Zhuan Zhu, Abdelaziz Boulesbaa, Fang Hao, Alexander Puretzky, Kai Xiao, Jiming Bao, Yan Yao*, Wenzhi Li*, Small Methods 2017, 1, 1700245. [PDF]
 91. Tailoring nucleation and grain growth by changing the precursor phase ratio for efficient organic lead halide perovskite optoelectronic devices
  Swaminathan Venkatesan, Mehedhi Hasan,Junyoung Kim, Nader R. Rady, Sandeep Sonal, Eric Neier, Yan Yao, and Alex Zakhidov*, Journal of Materials Chemistry C 2017, 5, 10114. [PDF]
 92. Cross-conjugated oligomeric quinones for high performance organic batteries
  Yan Jing, Yanliang Liang, Saman Gheytani, and Yan Yao*, Nano Energy 2017, 37, 46-52. [PDF]
 93. A high-voltage rechargeable magnesium-sodium hybrid battery
  Yifei Li, Qinyou An, Yingwen Cheng, Yanliang Liang, Yang Ren, Cheng-Jun Sun, Hui Dong, Zhongjia Tang, Guosheng Li*, Yan Yao*, Nano Energy 2017, 34, 188-194. [PDF]
 94. Moisture-driven phase transition for improved perovskite solar cells with reduced trap-state density
  Swaminathan Venkatesan, Fang Hao, Junyoung Kim, Yaoguang Rong, Zhuan Zhu, Yanliang Liang, Jiming Bao and Yan Yao*, Nano Research 2017, 10, 1413-1422. [PDF]
 95. Investigation of high oxygen reduction reaction catalytic performance on Mn-based mullite SmMn2O5
  Jieyu Liu, Meng Yu, Xuewei Wang, Jie Wu, Changhong Wang, Lijun Zheng, Dachi Yang, Hui Liu, Yan Yao, Feng Lu, Weichao Wang, Journal of Materials Chemistry A 2017, 5, 20922. [PDF]
 96. An a-CrPO4-type NaV3(PO4)3 anode for sodium-ion batteries with excellent cycling stability and the exploration of sodium storage behavior
  Xiaofeng Wang, Pu Hu, Lanli Chen, Yan Yao, Qingyu Kong, Guanglie Cui, Siqi Shi, Liquan Chen, Journal of Materials Chemistry A 2017, 5, 3839, DOI: 10.1039/C6TA10862H. [PDF]
 97. Taming lithium metal through seeded growth
  Yan Yao*, National Science Review 2017, 4, 17-18, DOI: 10.1093/nsr/nww084. [PDF]
 98. Conformal poly(ethyl alpha-cyanoacrylate) nano-coating for improving the interface stability of LiNi0.5Mn1.5O4
  Zhaolin Liu, Pu Hu, Jun Ma, Bingsheng Qin, Zhongyi Zhang*, Chunbo Mou, Yan Yao, Guanglei Cui*, Electrochimica Acta 2017, 236, 221-227, DOI: 10.1016/j.electacta.2017.03.168. [PDF]
 99. Facile synthesis of different morphologies of Cu2SnS3 for high-performance supercapacitors
  Chao Wang*, Hanqing Tian, Jing Jiang, Ting Zhou, Qing Zeng, Xinrui He, Pei Huang, Yan Yao, Acs Applied Materials & Interfaces 2017, 9(31), 26038-26044, DOI :10.1021/acsami.7b07190. [PDF]
 100. 2016

 101. Rechargeable Mg-Li hybrid batteries: status and challenges
  Yingwen Cheng, Hee Jung Chang, Hui Dong, Daiwon Choi, Vincent Sprenkle, Jun Liu, Yan Yao*, Guosheng Li*, Journal of Materials Research 2016, 31, 3125-2141. [PDF]
 102. Poly(anthraquinonyl sulfide) cathode for potassium-ion batteries
  Zelang Jian, Yanliang Liang, Ismael A. Rodriguez-Perez , Yan Yao*, Xiulei Ji*, Electrochemistry Communications 2016, 71, 5-8. [PDF]
 103. Interaction of organic cation with water molecule in perovskite MAPbI3: from dynamic orientational disorder to hydrogen bonding
  Zhuan Zhu, Viktor G. Hadjiev, Yaoguang Rong, Rui Guo, Bo Cao, Zhongjia Tang, Fan Qin, Yang Li, Yanan Wang, Fang Hao, Swaminathan Venkatesan, Wenzhi Li, Steven Baldelli, Arnold M. Guly, Hui Fang, Yandi Hu, Yan Yao, Zhiming Wang*, Jiming Bao*, Chem. Mater. 2016, 28, 7385-7393. [PDF]
 104. Mixed-phase mullite electrocatalyst for pH-neutral oxygen reduction in magnesium-air batteries
  Yifei Li, Xiaoxue Zhang, Hao-Bo Li, Hyun Deog Yoo, Xiaowei Chi, Qinyou An, Jieyue Liu, Meng Yu, Weichao Wang*, Yan Yao*, Nano Energy 2016, 27, 8-16. [PDF]
 105. A magnesium−sodium hybrid battery with high operating voltage
  Hui Dong, Yifei Li, Yanliang Liang, Guosheng Li, Cheng-Jun Sun, Yang Ren, Yuhao Lu*, Yan Yao*, Chemical Communications 2016, 52, 8263. [PDF]
 106. Density functional study of Li, Na, and Mg intercalation and diffusion in MoS2 with controlled interlayer spacing
  Jing Shuai, Hyun Deog Yoo, Yanliang Liang, Yifei Li, Yan Yao*, Lars Grabow*, Materials Research Express 2016, 3, 64001. [PDF]
 107. Intercalation pseudocapacitance of exfoliated molybdenum disulfide for ultrafast energy storage
  Hyun Deog Yoo, Yifei Li, Yanliang Liang, Yucheng Lan, Feng Wang, and Yan Yao*, ChemNanoMat 2016, 2, 688-691. [DOI] [PDF] [Front Cover] (Special Issue on Nanomaterials for Energy Conversion and Storage)
 108. Flexible electrode for long-life rechargeable sodium-ion batteries: effect of oxygen vacancy in MoO3-x
  Yifei Li, Dandan Wang, Qinyou An, Bush Ren, Yaoguang Rong, Yan Yao*, Journal of Materials Chemistry A 2016, 4, 5402-5405. [PDF]
 109. Critical control of intermediate phase transformation for efficient perovskite solar cells
  Yaoguang Rong, Swaminathan Venkatesan, Rui Guo, Yanan Wang, Jiming Bao, Wenzhi Li, Zhiyong Fan, Yan Yao*, Nanoscale 2016, 8, 12892.[PDF]
 110. 2015

 111. High rate LiTi2(PO4)3@N-C composite via bi-nitrogen sources doping
  Dan Sun, Xia Xue, Yougen Tang, Yan Jing, Bin Huang, Yu Ren, Yan Yao, Haiyan Wang*, and Guozhong Cao*, ACS Applied Materials & Interfaces 2015, 7, 28337. [PDF]
 112. Graphene decorated vanadium oxide nanowire aerogel for long-cycle-life magnesium battery cathodes
  Qinyou An, Yifei Li, Hyun Deog Yoo, Shuo Chen, Qiang Ru, Liqiang Mai*, and Yan Yao*, Nano Energy 2015, 18, 265-272. [PDF]
 113. Chromate conversion coated aluminium as light-weight and corrosion-resistant current collector for aqueous lithium-ion batteries
  Saman Gheytani, Yanlaing Liang, Yan Jing, Jeff Xu, and Yan Yao*, Journal of Materials Chemistry A 2015, 4, 395-399. [DOI] [PDF] [Inside Front Cover] [Selected as 2015 JMCA Hot Papers]
 114. Fabrication of efficient planar perovskite solar cells using a one-step chemical vapor deposition method
  Mohammad M. Tavakoli, Kwong-Hoi Tsui, Siu-Fung Leung, Qianpeng Zhang, Jin He, Yan Yao, Dongdong Li, and Zhiyong Fan*, ACS Nano 2015, 9, 10287-10295. [PDF]
 115. Fabrication of efficient planar perovskite solar cells using a one-step chemical vapor deposition method
  Mohammad M. Tavakoli, Leilei Gu, Yuan Gao, Claas Reckmeier, Jin He, Andrey L. Rogach, Yan Yao, Zhiyong Fan*, Scientific Reports 2015, 5, 14083. [PDF]
 116. Advanced aqueous rechargeable lithium battery using nanoparticulate LiTi2(PO4)3/C as a superior anode
  Dan Sun, Yifan Jiang, Haiyan Wang, Yan Yao, Guoqing Xu, Kejian He, Suqin Liu, Yougen Tang, Younian Liu, Xiaobing Huang*, Scientific Reports 2015, 5, 10733. [PDF]
 117. Solvent engineering towards controlled grain growth in perovskite planar heterojunction solar cells
  Yaoguang Rong, Zhongjia Tang, Yufeng Zhao, Xin Zhong, Swaminathan Venkatesan, Harrison Graham, Matthew Patton, Yan Jing, Arnold M. Guloy* and Yan Yao*, Nanoscale 2015, 7, 10595-10599. [DOI] [PDF]
 118. Enhancing sodium-ion battery performance with interlayer-expanded MoS2–PEO nanocomposites
  Yifei Li, Yanliang Liang, Francisco C. Robles Hernandez, Hyun Deog Yoo, Qinyou An, Yan Yao*, Nano Energy 2015, 15, 453-461. [PDF]
 119. Toxicity of exfoliated-MoS2 and annealed exfoliated-MoS2 towards planktonic cells, biofilms, and mammalian cells in the presence of electron donor
  Jingjing Fan, Yifei Li, Hang N. Nguyen, Yan Yao* and Debora F. Rodrigues*, Environmental Science: Nano 2015, 2, 370-379. [PDF]
 120. Heavily n-dopable π-conjugated redox polymers with ultrafast energy storage capability
  Yanliang Liang, Zhihua Chen, Yan Jing, Yaoguang Rong, Antonio Facchetti, and Yan Yao*, J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 4956-4959. [PDF] [PDF]
  (Selected as Editor’s Choice and JACS Spotlight)
  PowerPoint Presentation
 121. High areal capacity hybrid magnesium−lithium-ion battery with 99.9% Coulombic efficiency for large-scale energy storage
  Hyun Deog Yoo, Yanliang Liang, Yifei Li, and Yan Yao* ACS Appl. Mater. Interfaces 2015, 7, 7001-7007. [PDF]
  41
 122. Interlayer-expanded molybdenum disulfide nanocomposites for electrochemical magnesium storage
  Yanliang Liang,† Hyun Deog Yoo,† Yifei Li, Jing Shuai, Hector A. Calderon, Francisco Carlos Robles Hernandez, Lars C. Grabow, and Yan Yao* Nano Lett. 2015, 15, 2194-2202. [PDF]
  40
 123. Nanoflake-assembled hierarchical Na3V2(PO4)3/C microflowers: superior Li storage performance and insertion/extraction mechanism
  Qinyou An, Fangyu Xiong, Qiulong Wei, Jinzhi Sheng, Liang He, Dongling Ma, Yan Yao,* and Liqiang Mai* Adv. Energy. Mater. 2015, 1401963. [PDF]
  39
 124. Li3VO4 anchored graphene nanosheets for long-life and high-rate lithium-ion batteries
  Zelang Jian, Mingbo Zheng, Yanliang Liang, Xiaoxue Zhang, Saman Gheytani, Yucheng Lan, Yi Shi and Yan Yao* Chem. Comm. 2015, 51, 229-231. [PDF]
  38
 125. 2014

 126. Carbon-coated rhombohedral Li3V2(PO4)3 as both cathode and anode materials for lithium-ion batteries: electrochemical performance and lithium storage mechanism
  Zelang Jian, Wenze Han, Yanliang Liang, Yucheng Lan, Zheng Fang, Yong-sheng Hu, Yan Yao* J. Mater. Chem. A. 2014, 2, 20231–20236. [PDF]
  37
 127. Internal and external morphology-dependent plasmonic resonance in monolithic nanoporous gold nanoparticles
  Jianbo Zeng, Fusheng Zhao, Ji Qi, Yifei Li, Chien-Hung Li, Yan Yao, T. Randall Lee, and Wei-Chuan Shih* RSC Advances 2014, 4, 36682-36688. [PDF]
  36
 128. Flexible photovoltaic technologies
  Qingfeng Lin, Hongtao Huang, Yan Jing, Huiying Fu, Paichun Chang, Dongdong Li,* Yan Yao*, and Zhiyong Fan* J. Mater. Chem. C. 2014, 2, 1233–1247. [PDF]
  35
 129. Before 2013

 130. 3,6-Dithiophen-2-yl-diketopyrrolo[3,2‐b]pyrrole (isoDPPT) as an acceptor building block for organic opto-Electronics
  Shaofeng Lu, Martin Drees, Yan Yao, Damien Boudinet, He Yan, Hualong Pan, Jingqi Wang, Yuning Li, Hakan Usta, and Antonio Facchetti* Macromolecules 2013, 46, 3895–3906. [PDF]
  34
 1. Broadband Light Management Using Low-Q Whispering Gallery Modes in Spherical Nanoshells
  Yao, Y.; Yao, J.; Narasimhan, V. K.; Ruan, Z.; Xie, C.; Fan, S.; Cui, Y. Nature Communications 2012, 4, 664. Highlighted in in Nature 2012, 482, 278. [DOI]

  33 image025
 2. Stable cycling of double-walled silicon nanotube battery anodes through solid-electrolyte interphase control
  Wu, H.; Chan, G.; Choi, J. W.; Ryu, I.; Yao, Y.; McDowell, M. T.; Lee, S. W.; Jackson, A.; Yang, Y.; Hu, L.; Cui, Y. Nature Nanotechnology 2012, 7, 310–315. [DOI]  
  32
 3. Improving the cycling stability of silicon nanowire anodes with conducting polymer coatings
  Yao, Y.; Liu, N.; McDowell, M. T.; Pasta, M.; Cui, Y. Energy Environ. Sci. 2012, 5, 7927–7930. [DOI]
  31
 4. A Yolk-Shell Design for Stabilized and Scalable Li-Ion Battery Alloy Anodes
  Liu, N.; Wu, H.; McDowell, M. T.; Yao, Y.; Wang, C.; Cui, Y., Nano Letters 2012, 12, 3315–3321. [DOI]
  30
 5. Functionalization of silicon nanowire surfaces with metal-organic frameworks
  Liu, N.; Yao, Y.; Cha, J. J.; McDowell, M. T.; Han, Y.; Cui, Y.  Nano Research 2012, 5, 109–116. [DOI]
  29
 6. Interconnected silicon hollow nanospheres for lithium-ion battery anodes with long cycle life
  Yao, Y.; McDowell, M. T.; Ryu, I.; Wu, H.; Liu, N.; Hu, L.; Nix, W. D.; Cui, Y. Nano Letters 2011, 11, 2949–54. [DOI]
  28
 7. Highly Conductive, Mechanically Robust, and Electrochemically Inactive TiC/C Nanofiber Scaffold for High-Performance Silicon Anode Batteries
  Yao, Y.; Huo, K.; Hu, L.; Liu, N.; Cha, J. J.; McDowell, M. T.; Chu, P. K.; Cui, Y. . ACS Nano 2011, 5, 8346–8351.[DOI]
  27
 8. One dimensional Si/Sn – based nanowires and nanotubes for lithium-ion energy storage materials
  Choi, N.-S.; Yao, Y.; Cui, Y.; Cho, J. Journal of Materials Chemistry 2011, 21, 9825. [DOI]
  26
 9. Improving the Performance of Lithium-Sulfur Batteries by Conductive Polymer Coating
  Yang, Y.; Yu, G.; Cha, J. J.; Wu, H.; Vosgueritchian, M.; Yao, Y.; Bao, Z.; Cui, Y. ACS Nano 2011, 5, 9187–9193.[DOI]
  25
 10. Symmetrical MnO2-Carbon Nanotube-Textile Nanostructures for Wearable Pseudocapacitors with High Mass Loading
  Hu, L.; Chen, W.; Xie, X.; Liu, N.; Yang, Y.; Wu, H.; Yao, Y.; Pasta, M.; Alshareef, H. N.; Cui, Y. ACS Nano 2011, 5, 8904–8913. [DOI]
  24
 11. Marked alkyl-vs alkenyl-substitutent effects on squaraine dye solid-state structure, carrier mobility, and bulk-heterojunction solar cell efficiency
  Bagnis, D.; Beverina, L.; Huang, H.; Silvestri, F.; Yao, Y.; Yan, H.; Pagani, G. A.; Marks, T. J.; Facchetti, A. Journal of the American Chemical Society 2010, 132, 4074–4075. [DOI]
  23
 12. Self-Propagating Molecular Assemblies as Interlayers for Efficient Inverted Bulk-Heterojunction Solar Cells
  Motiei, L.; Yao, Y.; Choudhury, J.; Yan, H.; Marks, T. J.; Boom, M. E.; Facchetti, A. . Journal of the American Chemical Society 2010, 132, 12528–12530. [DOI]
  22
 13. Effects of Solvent Mixtures on the Nanoscale Phase Separation in Polymer Solar Cells
  Yao, Y.; Hou, J.; Xu, Z.; Li, G.; Yang, Y., Advanced Functional Materials 2008, 18, 1783–1789. [DOI]
 14. Bandgap and Molecular Energy Level Control of Conjugated Polymer Photovoltaic Materials Based on Benzo[1,2- b :4,5- b ′]dithiophene
  Hou, J.; Park, M.-H.; Zhang, S.; Yao, Y.; Chen, L.-M.; Li, J.-H.; Yang, Y., Macromolecules 200841, 6012–6018. [DOI]
  20
 15. Quantifying the relation between the morphology and performance of polymer solar cells using Monte Carlo simulations
  Lei, B.; Yao, Y.; Kumar, A.; Yang, Y.; Ozolins, V.  Journal of Applied Physics 2008, 104, 024504. [DOI]
 16. Nanostructured polymer solar cells
  Xi, D.; Shi, C.; Yao, Y.; Yang, Y.; Pei, Q. IRPS 2008. IEEE International2008, 178. [DOI]
 17. Low voltage and fast speed all-polymeric optocouplers
  Yao, Y.; Chen, H. Y.; Huang, J.; Yang, Y., Applied Physics Letters 200790, 53509. [DOI]
 18. Plastic Near-Infrared Photodetectors Utilizing Low Band Gap Polymer
  Yao, Y.; Liang, Y.; Shrotriya, V.; Xiao, S.; Yu, L.; Yang, Y. Advanced Materials 2007, 19, 3979–3983. [DOI]
  16
 19. “Solvent Annealing” Effect in Polymer Solar Cells Based on Poly(3-hexylthiophene) and Methanofullerenes
  Li, G.; Yao, Y.; Yang, H.; Shrotriya, V.; Yang, G.; Yang, Y. Advanced Functional Materials 200717, 1636–1644. [DOI]
 20. Enhancement in open circuit voltage through a cascade-type energy band structure
  Sista, S.; Yao, Y.; Yang, Y.; Tang, M. L.; Bao, Z. Applied Physics Letters 200791, 223508. [DOI]
 21. Manipulating regioregular poly(3-hexylthiophene) : [6,6]-phenyl-C61-butyric acid methyl ester blends—route towards high efficiency polymer solar cells
  Li, G.; Shrotriya, V.; Yao, Y.; Huang, J.; Yang, Y. Journal of Materials Chemistry 200717, 3126. [DOI]
  13
 22. Regioregular copolymers of 3-alkoxythiophene and their photovoltaic application
  Shi, C.; Yao, Y.; Yang, Y.; Pei, Q. Journal of the American Chemical Society 2006128, 8980–6. [DOI]
  12
 23. Effects of C[sub 70] derivative in low band gap polymer photovoltaic devices: Spectral complementation and morphology optimization
  Yao, Y.; Shi, C.; Li, G.; Shrotriya, V.; Pei, Q.; Yang, Y. Applied Physics Letters 200689, 153507. [DOI]
 24. Tandem stacking structure for polymer solar cells by using semi-transparent electrodes
  Shrotriya, V.; Li, G.; Yao, Y.; Yang, Y.  Optics & Photonics; 2006; p. 633416.[DOI]
 25. Accurate Measurement and Characterization of Organic Solar Cells
  Shrotriya, V.; Li, G.; Yao, Y.; Moriarty, T.; Emery, K.; Yang, Y. Advanced Functional Materials 200616, 2016–2023. [DOI]
 26. Transition metal oxides as the buffer layer for polymer photovoltaic cells
  Shrotriya, V.; Li, G.; Yao, Y.; Chu, C.-W.; Yang, Y. Applied Physics Letters 200688, 073508. [DOI]
 27. Efficient light harvesting in multiple-device stacked structure for polymer solar cells
  Shrotriya, V.; Wu, E. H.-E.; Li, G.; Yao, Y.; Yang, Y. Applied Physics Letters 200688, 064104. [DOI]
 28. Effect of self-organization in polymer/fullerene bulk heterojunctions on solar cell performance
  Shrotriya, V.; Yao, Y.; Li, G.; Yang, Y. Applied Physics Letters 200689, 063505. [DOI]
 29. High-efficiency solution processable polymer photovoltaic cells by self-organization of polymer blends
  Li, G.; Shrotriya, V.; Huang, J.; Yao, Y.; Moriarty, T.; Emery, K.; Yang, Y., Nature Materials 20054, 864–868. [DOI]
 30. Polymer self-organization enhances photovoltaic efficiency
  Li, G.; Shrotriya, V.; Huang, J.; Yao, Y.; Yang, Y. J. Appl. Phys 200598, 43704. [DOI]
 31. Investigation of annealing effects and film thickness dependence of polymer solar cells based on poly(3-hexylthiophene)
  Li, G.; Shrotriya, V.; Yao, Y.; Yang, Y. Journal of Applied Physics 200598, 043704. [DOI]
 32. Structures and electrical properties of Ag-tetracyanoquinodimethane organometallic nanowires
  Fan, Z.; Mo, X.; Lou, C.; Yao, Y.; Wang, D.; Chen, G.; Lu, J. G. Nanotechnology, IEEE Transactions on 20054, 238–241. [DOI]
 33. Silver-tetracyanoquinodimethane (Ag-TCNQ) nanostructures and nanodevice
  Fan, Z.; Wang, D.; Lu, J. G.; Mo, X.; Lou, C.; Yao, Y.; Chen, G. Nanotechnology, 2003. IEEE-NANO 2003588–591 [DOI]
 34. Preparation and electrical/optical bistable property of potassium tetracyanoquinodimethane thin films
  Xiaoliang Mo, Guorong Chen*, Qinjia Cai, Zhiyong Fan, Huahua Xu, Yan Yao, Jian Yang, Haihua Gu, Zhongyi Hua* Thin Solid Films 2003436, 259-263. 
 35. Coulombic island induced by STM in PAR thin film
  Xiaoliang Mo, Yan Yao, Zhiyong Fan, Huahua Yu, Jian Yang, Guorong Chen* Journal of Functional Materials 200334, 412-413.